Aide à la scolarité dans les écoles

Catégories

Imprimer cet article

07/02/2019: voormiddagvoorstelling van de site “schoolhaken” door de dienst Perspectief.brussels School. Deelnemers: gemeentelijke schoolbemiddelingsdiensten. Verslag + presentatie van BPS (schoolcontracten, schoolhaakplein, …). S2025 en het Brusselse onderwijsplan, waarvan de belangrijkste doelstellingen zijn = 

  1. Inspelen op demografische groei 
  1. Garanderen van voldoende en kwalitatief goed onderwijzend personeel 
  1. Ondersteuning van de ontwikkeling van kwalificerend onderwijs 
  1. Het leren van talen verbeteren 
  1. De aantrekkelijkheid van scholen vergroten 
  1. Strijd tegen schooluitval
  2. Repertoire van beschikbaar academisch onderzoek

2019: BEFUS-activiteitenverslag: “Parcours ton orientation”-project. In 2019 namen 6 Brusselse gemeenten deel

2018: TCHAÏ vzw, pedagogisch en educatief project “tijd om vol te houden voor tieners in ballingschap”. Pedagogisch project dossier. Collectieve en individuele hulpdienst voor tieners (12-18 jaar) in ballingschap en in een situatie van schooluitval, die in 3 fasen verloopt: 

  • Respijttijd: individuele psychosociale begeleiding in de frontlinie, groepsworkshops in het Frans (Frans als vreemde taal/alfabetisme), multidisciplinaire groepsworkshops, ontdekkingsdagen over de Belgische samenleving en een onthaal- en gezelligheidsruimte.
  • Experimenteertijd: individuele ondersteuning om de mogelijkheden van werk, opleiding of maatschappelijke betrokkenheid te verkennen.
  • Projecttijd: individuele ondersteuning die de jongere in staat stelt een project uit te voeren (inschrijving in een school/opleidingsinstelling, zoeken naar een studentenjob, inschrijving in een buurtcentrum/sportclub, voorbereiding op een toelatingstest, zoeken naar een stageplaats, enz.)

2016: Workshop “Tussen school, familie en de straat: kruisende visies op jongeren” georganiseerd door “Changes for equality”, een sociaal-pedagogische beweging, gericht op veldwerkers, huiswerkschool animator, trainer, opvoeder. Deze workshop werd georganiseerd in het kader van de “Pedagogische zomerontmoetingen: drop-out, radicaliseringen, delinquentie, geweld, onterving…” van 19 tot 21 augustus 2016.   

2016: Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT: eerste editie van “La Lettre des Médiations“, schoolbemiddeling in Frankrijk, België en Québec (theorieën) + getuigenissen en portretten.   

. 2016: De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het belangrijkste orgaan voor sociaal-economisch overleg in het Gewest. Debat van 10/10/2016: “Een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ambitie van de Brusselse Gewestelijke Schooldienst”. 

2016: Het CLAS van Elsene organiseert op dinsdag 8/03/2016 een colloquium over tieners, internet en de impact op schoolniveau. Inzicht in de beweegredenen van tieners die internet gebruiken, zal professionals in staat stellen jongeren beter te begeleiden en zal scholen helpen een bezinning op deze kwesties voort te zetten. 

24/09/2015: persconferentie “Voor een Herstellende School”: de vzw “Le Souffle” heeft in samenwerking met de Dienst Onderwijs van CoCoF een ervaring voorgesteld die voor het eerst in Franstalig België werd beleefd in het Charles Gheude Instituut. Herstellend Overleg in Groepsverband of CRG beoogt materiële en morele genoegdoening op 3 niveaus: persoonlijk, interpersoonlijk en collectief. Sinds drie jaar biedt het Charles Gheude-instituut deze nieuwe methode aan in geval van grote conflicten tussen studenten. De CRG stelt alle betrokken jongeren en volwassenen in staat in een kring bijeen te komen en te leren naar elkaars mening te luisteren en deze te waarderen, in termen van verantwoordelijkheid te denken en samen te werken om de gevolgen van de situatie te boven te komen. Dit proces biedt zowel slachtoffers als daders de kans om te herstellen en “opnieuw te integreren” in hun groeps- en schoolactiviteiten. 

2015: Adol’errance, studiedag Libramont.   

2015: activiteitenrapport bij de gemeentelijke diensten voor de preventie van vroegtijdig schoolverlaten (kader, opdrachten, sterke punten en specifieke kenmerken, contactgegevens)    

2014: uitgave van de inchrijvingskit voor de scholen van de Stad Brussel (Bravvo), dienst NotaBene.

2014: uitgave van het boek “Kick-Off Mode d’emploi” (BRAVVO vzw): Om het experiment voort te zetten en er zoveel mogelijk mensen van te laten profiteren, is een arsenaal aan instrumenten ontwikkeld́ dat beschikbaar is in de vorm van een praktische gids “Kick-Off, mode d’emploi” en talrijke educatieve instrumenten. Het hele pakket kan worden gedownload op de website van BRAVVO (preventiedienst van de Stad Brussel), en maakt het mogelijk om de lessen van dit proefproject te delen, en om geïnspireerd te worden om andere projecten van dezelfde soort te reproduceren. Investeren in een project als “Kick-Off” is jongeren in staat stellen zich meer bewust te worden van hun eigen capaciteiten.   

2013: Activiteitenverslag BeFUS: Brussels regionaal netwerk van gemeenschappelijke schooldiensten: PASS-website (Projects for School Attachment and Support): BeFUS kreeg de opdracht om een website te creëren met als doel een tweetalige regionale inventaris online te zetten van meer dan 200 structuren (met een regionale roeping) die een of meer diensten aanbieden ter bevordering van de schoolhechting, bestemd voor professionals die werken met kinderen en tieners en hun ouders. De site is op 15 november 2012 online gegaan, en de promotie ervan via een persbericht is gepland voor april 2013. In 2017: de site zal worden overgenomen door de Schooldienst van Perspectief Brussel en gepromoot via 20.000 flyers die in de eerstelijnsdiensten worden verspreid. Project op initiatief van BEFUS, medegefinancierd door de 19 Brusselse gemeenten en ondergebracht bij het CIRB-webmaster van de PASS-site: Vertige vzw. Inventaris van de scholen in 2012. Deze zoekmachine is gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van een school of school-ondersteuningsstructuur. 

2012: Hulp bij de inschrijving georganiseerd door NOTA BENE van vzw BRAVVO, de dienst voor de opvolging van schoolverlaters van de Stad Brussel, in de vorm van een permanente aanwezigheid in haar lokalen van 9 tot 13 januari 2012 van 8.30 tot 13.00 uur voor de inschrijvingen van alle Franstalige en Nederlandstalige klassen. Beschikbaar gereedschap:     

2011:Etat des lieux du risque de décrochage scolaire en région Bruxelloise : rapport de l’enquête menée par les cellules de veille s”. Onderzoek uitgevoerd op initiatief van het netwerk van cellen van waakzaamheid dat deelneemt aan de studie over schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gesubsidieerd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsproject 2011, ingediend onder de coördinatie van de Gemeente Anderlecht, in partnerschap tussen het Instituut voor Psychologie van de Université Catholique de Louvain (PSY) en de vzw BEFUS Aan het einde van het onderzoek zal voor elke gemeente en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lokale diagnose over de factoren van schooluitval worden opgesteld. Deze resultaten zullen het mogelijk maken acties op te zetten om schooluitval te voorkomen en het gevoel van welbevinden van de leerlingen binnen hun school en tijdens hun schooltijd in het algemeen te bevorderen. Ten slotte kunnen ook korte-, middellange- en langetermijnperspectieven worden geformuleerd om het schoolbehoud te verbeteren.   

2010: Colloquium “Eduquons ensemble à Etterbeek” (Samen opvoeden in Etterbeek): De burgemeester van Etterbeek, Vincent De Wolf, heeft in samenwerking met de Universiteit van Bergen – UMONS, onder leiding van de professoren Pourtois, Desmet en Lahaye, een school-familie-gemeenschap co-educatieproject georganiseerd, met als doel de relaties tussen school en gezin te bevorderen om het leren (in de kleuterklas) en meer bepaald de verwerving van taalvaardigheden te optimaliseren. De ontwikkelde aanpak is die van een co-educatieve actie die wordt uitgevoerd in een geest van bondgenootschap, aanvaarding, gezamenlijke acties tussen ouders en onderwijsprofessionals met het oog op het verzamelen van goede praktijken in het onderwijs en de relatie school-gezin. Handelingen van het colloquium. 

2010 -2013: “Etat des lieux du risque de décrochage scolaire en Région bruxelloise : Rapport de l’enquête menée par les cellules de veille”. Onderzoek uitgevoerd op initiatief van het netwerk bewakingscellen dat deelneemt aan de studie over schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gesubsidieerd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsproject 2011, ingediend onder coördinatie van de gemeente Anderlecht. Partnerschap tussen het Psychologisch Instituut van de KUL (PSY); Benoît Galand en Virginie Hospel en vzw BeFUS met: