Juridische kennisgeving

Imprimer cet article

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze voorwaarden.
Voordelen en Diensten: https://www.befus.be stelt ter beschikking van de Klanten :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://www.befus.be kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, gebruik makend van de hierboven vermelde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben”.

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “gegevensverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website

Aan de gebruikers van de website https://www.befus.be wordt de identiteit meegedeeld van de verschillende personen die hebben bijgedragen in het kader van de totstandbrenging en de follow-up ervan:

Eigenaar: BeFUS vzw – Stadhuis van Brussel, Grote Markt 1 1000 Brussel

Publicatieverantwoordelijke: BeFUS vzw – info@urbansecurity.be
De met de publicatie belaste persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Mister Genius – helpdesk@mistergenius.be
Hosting : OVH – 11 Parvis Rotterdam, Tour Lille Europe 59777 Euralille, Frankrijk +33 9 72 10 12 00
Functionaris voor gegevensbescherming : BeFUS vzw – info@urbansecurity.be

Deze GDPR juridische mededeling is afkomstig van de GDPR juridische mededeling generator van Orson.io

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

De Site vormt een werk van de geest dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag in geen geval de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.befus.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld; de gebruikers van de site https://www.befus.be wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://www.befus.be, die dan zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://www.befus.be wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.befus.be responsible. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website https://www.befus.be is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
https://www.befus.be streeft ernaar op de website https://www.befus.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle op de site https://www.befus.be vermelde informatie wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk nog evolueren. Bovendien is de informatie op de website https://www.befus.be niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.
De website https://www.befus.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR : nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, storingen van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://www.befus.be en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

https://www.befus.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.  Wat de afbeeldingen betreft, zijn alle rechten voorbehouden aan Cyrus Pâques, BRAVVO vzw.  Het is derhalve verboden deze beelden te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of door te geven zonder toestemming.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.befus.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

https://www.befus.be treedt op als uitgever van de site. https://www.befus.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de Content die zij publiceert.

https://www.befus.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker, bij toegang tot de https://www.befus.be website, en die voortvloeit uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://www.befus.be kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de https://www.befus.be website.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. https://www.befus.be behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in België geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt https://www.befus.be zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn surfgedrag op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: BeFUS. https://www.befus.beest vertegenwoordigd door BeFUS vzw, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://www.befus.be zich ertoe het kader van de vigerende wettelijke bepalingen in acht te nemen. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Telkens wanneer https://www.befus.be Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.befus.be alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.befus.be ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.befus.be zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
om computerfraude (spamming, hacking…) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te surfen, IP-adres, wachtwoord (hash), enz.
om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.befus.be: e-mailadres
voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.befus.be brengt uw persoonsgegevens niet op de markt; deze worden dan ook alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.befus.be de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 van de GDPR) en rechtzetting (artikel 16 van de GDPR), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 van de GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDMP)
het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 DPMR)
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 GDPR)
het recht op de overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking die op hun toestemming of op een contract berust (artikel 20 DDR)
het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://www.befus.be hun gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://www.befus.be kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://www.befus.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien hun bewaring noodzakelijk blijkt voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.befus.be zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of als hij of zij bezwaar heeft tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.befus.be op het volgende adres

BeFUS vzw
Stadhuis van Brussel, Grote Markt 1 1000 Brussel.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door https://www.befus.be wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://www.befus.be oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://www.befus.be een klacht indienen bij de controle-instanties.

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

Het is https://www.befus.be verboden om de over zijn Klanten verzamelde Informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ongeschikt” wordt erkend, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Niettemin blijft https://www.befus.be vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.befus.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast ter kennis wordt gebracht van https://www.befus.be, moet deze laatste de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://www.befus.be geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.befus.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.befus.be voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

 

8. Kennisgeving van incident

Hoe hard u het ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.
Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekeningen en hun alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.befus.be wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden, op welke drager dan ook. Alleen de hypothese van de terugkoop van https://www.befus.be en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de potentiële koper toelaten, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.befus.be.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.befus.be gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.befus.beprend alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertextkoppelingen “cookies” en internetlabels

De site https://www.befus.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van https://www.befus.be tot stand zijn gebracht. https://www.befus.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, waarbij u er rekening mee moet houden dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies houden geen enkel risico in voor beschadiging van de terminal van de Gebruiker.

https://www.befus.be kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://www.befus.be in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij Cookies van tijd tot tijd accepteert of weigert, voordat een Cookie op zijn apparaat kan worden opgeslagen. https://www.befus.be informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browser beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert Cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn browsing en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.befus.be of een van zijn dienstverleners, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://www.befus.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.befus.be, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.befus.be om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. De configuratie van elke browser is verschillend voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.befus.be kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Website https://www.befus.be of in zijn mobiele applicatie verschijnen en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie op de Website https://www.befus.be of zijn mobiele applicatie voort te zetten, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) deponeren.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt door verder te navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://www.befus.be. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn toestemming voor https://www.befus.be om dit soort cookies te plaatsen, intrekken.

9.2. Internet – Gavens

https://www.befus.be kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s, en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus overeenkomstige informatie kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in online advertenties waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Met deze technologie kan https://www.befus.be de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://www.befus.be, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil in verband met het gebruik van https://www.befus.be is onderworpen aan het Belgisch recht.
Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken bij uitsluiting bevoegd.