“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van BeFUS vzw

Categories

Imprimer cet article

Dit jaar viert BeFUS vzw [1] haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar vormt een unieke gelegenheid om de praktijkervaring en de perspectieven van de betrokken actoren met elkaar te delen. De verzamelde expertise zal het mogelijk maken om duurzame lokale strategieën te ontwikkelen in combinatie met een aantal concrete beleidssuggesties.

Vandaag, om te kunnen reageren op de gevolgen van de pandemie, staan de lokale overheden meer dan ooit voor een heel aantal uitdagingen. Als gevolg van de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid heeft gevolgen voor de sociale cohesie, die de basis vormt voor veiligheid en een gevoel van zekerheid.

Daarom wenst BeFUS vzw de expertise rond deze onderwerpen te versterken en stappen te zetten naar een geïntegreerd en holistisch beleid dat de verschillende bestuursniveaus met elkaar in contact brengt.

Om onze ambitie om op een multisectorale en interdisciplinaire manier te werken waar te maken, is uw aanwezigheid op die kennisuitwisseling onontbeerlijk zodat de aangereikte beleidssuggesties afgestemd zijn op de noden van lokale actoren.

Ook nodigen wij u uit uw medewerkers en partners aan te spreken en mee uit te nodigen. Enkel door lokale samenwerking en transversaliteit is een geïntegreerde aanpak over de bestuursniveaus heen mogelijk, zodat de visie van ’veiligheid als gemeenschappelijk goed’ een duurzame realiteit kan worden.

Daarom vragen wij u alvast het inschrijvingsformulier in te vullen om deel te kunnen nemen aan de nationale webinar over “25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen” die op 21 januari 2021 van 9u30 tot 11u30 plaats zal vinden.

Programma van het 25-jarig jubileum van BeFUS vzw

Met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

 • 8u30 : Technische onthaal
 • 9u : Verwelkoming door het BeFUS-team en Particitiz/Inventio, moderators van de webinar
 • 9u05 : State of the art van BeFUS vzw : 25 jaar van transversale aanpak over het veiligheidsgevoel, door Dorah ILUNGA, Voorzitster van BeFUS vzw en Schepen van Sint Joost ten Node
 • 9u25 : Innovation labs : interactieve workshops
 • 10u50 : Synthese van de workshops in plenaire sessie en aanbevelingen
 • 11u20 : Vooruitzichten van BeFUS en EFUS : Internationale Conferencie 25-27 mei 2021, door Elizabeth JOHNSTON, Executive Officer EFUS
 • 11u30 : Slot

Thema’s van de Innovation labs

 • Integrale beheersmethodologie en crisisbeheer
 • Sociale inclusie van personen met multiproblematieken
 • Polarisatie : “zij >< wij” denken
 • Overlast
 • Rehabilitatie van daders 18-25 jarig

Doelstellingen binnen de innovatielaboratoria

Het doel van de workshops is om het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties te benadrukken. Daarom zullen de workshops dankzij collectieve intelligentieprocessen geanimeerd, met de volgende doelstellingen:

 • Mobilisatie: om u een mobiliserend moment van uitwisseling tussen de leden van BeFUS vzw aan te bieden
 • Netwerk: om u te laten kennismaken met leden van het BeFUS asbl netwerk die u niet of niet goed kent.
 • Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal het doel zijn om participatieve ruimtes te openen om zich uit te spreken over de thema’s die aan bod komen.
 • Dynamisering: We willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

Huidige lokale uitdagingen, pijnpunten en geopende vragen

 • 1/ Wie/welke pilo(o)t(en) en met wie ?
  • Wie neemt het voortouw bij het opzetten van dergelijke multidisciplinaire samenwerking ? Lokale overheid? Gezondheidszorg? Veldwerkers? Justitie ?
  • Moet de transversale aanpak van bovenaf of van onderaf worden aangemoedigd?
  • Kan de gezamenlijke aanpak worden opgelegd? Op welk niveau?
 • 2/ Welke aanpassingen van het wettelijk kader?
  • Is er behoefte aan een kader of een overeenkomst? Kan het kader op een pragmatische en casusgeoriënteerde manier worden ingevuld?
  • Is er behoefte aan advies over de aanpassing van het bestaande wettelijke kader? Rekening houdend met het feit dat een kader nooit een wondermiddel is, aangezien de toepassing ervan afhankelijk blijft van bepaalde mensen op bepaalde plaatsen.
 • 3/ Hoe kan men dit implementeren, evalueren en communiceren ? : De omvang en de kwaliteit van het netwerk spelen een zeer belangrijke rol, de verbindingen zijn interpersoonlijk, met hun eigen overtuigingen en visies. Hoe ontwikkelen lokale overheden dan een uniform en samenhangend netwerk?

We verheugen ons er alvast op om uw opmerkingen, uw lokale strategie, en/of uw eigen expertise of bijdrage over deze boeiende onderwerpen binnen ons online samenwerkingsplatform te lezen.

Voor meer informatie over onze vereniging en over ons 25 jaar promotie van lokale preventie en veiligheid.

Het beheerscomite van BeFUS vzw samengesteld door vertegenwoordigers van Anderlecht, Bergen, Brussel, Hoei, Luik, Mechelen, Moeskroen, Sint Gillis, Sint Jans Molenbeek, Sint Joost ten Node en Vilvoorde

[1] BeFUS (Belgian Forum for Urban Security) maakt deel uit van het EFUS (Europees Forum voor Veiligheid in de Steden) dit 250 Europese steden als lid telt. BeFUS ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2021 verenigt BeFUS vzw 100 Belgische steden en gemeenten. Volgens ons staat een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, dat op een evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving, centraal.

Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus, maar ook een lokale handhaving met een sterke transversale aanpak tussen de gemeentelijke diensten, de politiezone en justitie.