Context

Categories

Imprimer cet article

Polarisatie is een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid in de samenleving. Polariserende situaties die leiden tot het ontstaan van een patroon waarin “wij-zij” worden uitgesloten, moeten worden gediagnosticeerd en behandeld om de risico’s van radicale standpunten en de opkomst van gewelddadig extremisme te voorkomen. 

Ten aanzien van gewelddadig extremisme is het van essentieel belang preventief op te treden, naast repressieve reacties, die niet voldoende zijn. Een preventief beleid moet lokale partnerschapsmechanismen voor criminaliteitspreventie en sociale cohesie mobiliseren om de weerbaarheid van individuen en groepen tegen de risico’s van radicalisering te versterken. Omdat zij dicht bij de burgers staan, de plaatselijke problemen kennen en deskundig zijn op het gebied van het overheidsbeleid inzake criminaliteitspreventie en sociale samenhang, zijn de lokale en regionale overheden strategisch goed geplaatst om acties uit te voeren en alle betrokken lokale actoren te mobiliseren.   

Wettelijk kader op lokaal niveau  

Belgische federale regering: 

 • Ministeriële Omzendbrief GPI 78L betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie van 31 januari 2014 
 • Verklaring van 14/10/2014: Een alomvattende aanpak van radicalisering

Belgische Senaat: brief bijzondere commissie “Radicalisering” van 21 september 2015 

Documenten van de kamer: 

Federale Overheidsdiensten (FOD) 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Preventieplan Radicalisme, januari 2015 

Vlaams Parlement: Aanbevelingen van het Vlaams Parlement van 27 mei 2015 

Vlaamse regering 

 • 10/12/2015: Vlaams Regering “Werking van de hulplijn rond radicalisering” 
 • 17/02/16: Vlaams Regering: “Werking van de hulplijn rond radicalisering” 
 • 15/02/16: Persmelding Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Radicaliseert mijn kind? De opvoedingslijn luistert”.  
 • Plan van aanpak ter voorkoming van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme van 13 april 2015. 

Federatie Wallonië-Brussel 

 • Anti-racismeplan van de Federatie Wallonië-Brussel, DG Personeelszaken en Opleiding: vergaderingen op 27/02/2015 en 20/03/2015   
 • Follow-up verslag: Preventie van radicalisme in Wallonië 

** Actieplan ter voorkoming van gewelddadig radicalisme, Waalse Overheidsdienst, operationele directoraat-generaal plaatselijke overheden, van sociale actie en gezondheid  

Europa

 • Strategie van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa ter bestrijding van radicalisering in steden en regio’s, CG/BUR/2015(27)22, goedgekeurd door het bureau van het Congres op 2 februari 2015 
 • Actieplan van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, aangenomen op 19/5/2015, CM(2015)74 add final “United around our principles against violent extremism and radicalisation leading to terrorism”. 
 • 2014: Resolutie van de Conferentie van burgemeesters van België en Nederland  

Positionering op lokaal niveau  

OCMW Brussel: 30/04/2015: Oorsprong, beginselen en uitzonderingen van het beroepsgeheim vanuit het specifieke perspectief van het OCMW.   

28/09/2015: Bakens van het beroepsgeheim (Charleroi)   

ICPD: 2016: Model ethisch handvest voor de uitwisseling van informatie in lokale veiligheids- en misdaadpreventieraden.    

Financiering  

H2020 +++ (voortgangsnotities)