Crisisbeheersing en veerkracht

Categories

Imprimer cet article

2009: Studiedag “Stedelijke bendes onder het oog van de media”, presentaties.     

Manifest Veiligheid, Democratie en Steden (EFUS) (2010) “campagne van het Bureau van de Verenigde Naties voor rampenpreventie (UNISDR), dat lokale overheden steunt bij het versterken van hun capaciteit om weerstand te bieden tegen rampen, met name door instrumenten aan te reiken om hun vooruitgang te meten (How to make cities more resilient: a handbook for local government leaders http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/handbook).   

Veiligheids-, Democratie- en Stedenmanifest (EFUS) (2010) Aanbeveling: Er moet één structuur voor risico- en rampenmonitoring en -beheer worden opgezet, zoals een lokale crisiseenheid, om te zorgen voor een goede coördinatie en een goed beheer van de middelen.   

2014: EFUS-standpunt over de toekomst van justitie en binnenlandse zaken in Europa na het programma van Stockholm. Uittreksel: “Het programma van Stockholm heeft vooruitgang geboekt met betrekking tot een aantal aspecten zoals grensoverschrijdende politiesamenwerking, de definitie van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de strijd tegen het terrorisme, maar het is geen echte routekaart voor de Europese Commissie geworden, zoals het programma van Tampere dat eerder wel was. Helaas hebben de onevenwichtigheden tussen de lidstaten, geaccentueerd door de economische crisis en de uitbreiding, ertoe bijgedragen dat het programma van Stockholm de indruk heeft gewekt het beeld van een “fort” Europa, met een veiligheidsdimensie, te bevorderen ten nadele van de andere aanbevelingen die het bevat.     

01/07/2014: verzoek van BeFUS aan haar leden om het PLANU/NIP algemeen gemeentelijk interventieplan in geval van nood (= rampenplan), bijgevoegd is dat van de gemeente Zottegem naar aanleiding van het verzoek met betrekking tot het archiveren en bewaren van dossiers.   

2016: Bravvo-vergadering na de aanslagen, notities.   

2017: spoedprocedure terroristische dreiging (2017) ter attentie van het BBP van Saint-Josse. UMT behandeling. Soort bedreiging en te ondernemen actie naar gelang van het soort bedreiging (verdacht voorwerp, verdacht voertuig…).   

17 tot 19 oktober 2018: 5e Francopol Internationaal Congres over “Risicobeheer en nieuwe bedreigingen”, programma in link   

2020: Covid 19 pandemie: beslissing tot nationale inperking door de Belgische regering:   

De Nationale Veiligheidsraad heeft deze dinsdag 17 maart 2020 besloten om de reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan te scherpen. Deze nieuwe maatregelen treden aanstaande woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur in werking en blijven van kracht tot ten minste 5 april 2020. Instructies voor persoonlijke hygiëne en maatregelen om sociale afstand te bewaren blijven de beste acties die iedereen moet respecteren. De strikte naleving ervan door allen, van de kleinsten tot de oudsten, is een noodzaak om het virus tegen te gaan. De burgerzin van iedereen en de geest van solidariteit met de zwaksten zijn onontbeerlijk. 

De door de federale regering genomen inperkingsmaatregelen zijn de volgende: 

 • Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven om externe contacten te vermijden 
 • U mag uw huis verlaten om: naar een levensmiddelenwinkel, dokter, apotheek, postkantoor, bank, benzinestation te gaan en om hulp te verlenen aan kwetsbare personen. 
 • Niet-essentiële winkels zijn gesloten, met uitzondering van boekhandels en nachtwinkels (tot 22.00 uur). 
 • Alle levensmiddelenwinkels blijven open. De toegang tot supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen dat tegelijkertijd binnen aanwezig is, te beperken (maximaal 1 persoon per 10 m² en dit gedurende maximaal 30 minuten per persoon). Winkels die hoofdzakelijk diervoeders verkopen, vallen onder de definitie van levensmiddelenwinkels en mogen openblijven. 
 • Markten worden gesloten, tenzij ze van essentieel belang zijn voor de voedselvoorziening en voor zover de plaatselijke overheid sociale afstandsmaatregelen kan garanderen. 
 • Lichamelijke activiteiten in de open lucht (wandelen, hardlopen, fietsen) worden aanbevolen, maar alleen tussen mensen die in hetzelfde huishouden of met een vriend wonen en met beperkt contact met anderen (1,5 meter afstand). 
 • Verzamelen is niet toegestaan. 
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de social distancing kan worden gewaarborgd. 
 • Ondernemingen van elke omvang kunnen hun activiteiten voortzetten als zij telewerk maximaal organiseren of als zij de sociale afstandsmaatregelen kunnen garanderen. Als dit niet mogelijk is, moeten zij sluiten. 
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. 

De lokale en federale politie zal erop toezien dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en dat de gezondheidswerkers worden bijgestaan. We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen. Sociale afstand moet zo strikt mogelijk worden gehandhaafd. Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen! 

2020: Covid-19: Aangepaste maatregelen voor steden en gemeenten met een PSSP. Maatregelen voor de invoering van de PSSP’s 2020: Veel gemeenten hebben de vergadering van de gemeenteraad van maart opgeschort als volksgezondheidsmaatregel in verband met de coronaviruscrisis. Als gevolg van deze besluiten zult u hen niet binnen de gestelde termijn (d.w.z. vóór 31/3/20) een afschrift kunnen toezenden van de beraadslaging van de Gemeenteraad die het verdrag van 2020 bekrachtigt. Voor gemeenten die zich in deze situatie bevinden, is het mogelijk uitstel te verkrijgen. Om dit te doen, vraagt de FOD Binnenlandse Zaken u om hen te informeren. 

4/11/2020: EU Autumn school 2020: crisisbeheersing, presentatie. 

4/11/2020: EU Autumn school 2020: EU Guidance on Operating Procedures for Explosive Detection Dogs in Public Spaces.   

2020: BFPVS relaas van enkele burgerinitiatieven met het oog op de Covid-19 pandemie.   

30/11/2020: RAN-webconferentie “Local strategy during times of Covid”.   

2020: Aanbevelingen: De verschillende preventieve maatregelen die u als stad/gemeente kunt nemen (tussen 14 en 17 maart 2020) met betrekking tot het coronavirus (FBPSU): 

Zij pleiten voor een versterkte en transversale aanwezigheid van verschillende beroepsmensen op straat, om een sereen sociaal klimaat te garanderen en de burgers gerust te stellen.    

2021 : Het ALARM-project heeft tot doel de operationele grensoverschrijdende samenwerking tussen de actoren van de civiele veiligheid en de Frans-Belgische grens te ontwikkelen. Met dit project wordt beoogd grenzen te overschrijden op het gebied van noodinterventie. 

11/02/2022: “Code oranje vanaf 18 februari: geen sluitingstijden meer voor bars en restaurants, open nachtleven”. Met de overschakeling op Code Oranje kent de restaurantsector niet langer verplichte sluitingstijden. Deze omschakeling markeert ook de terugkeer naar het normale nachtleven. 

 • Gemeenschapsvoorzieningen  
 1. Houd de civiele ontvangstkantoren open
 2. De lessen zijn opgeschort in alle scholen van de gemeenten. Aanbevolen wordt dat scholen een inloopcentrum aanbieden voor alle kinderen met werkende ouders, ongeacht hun beroep, van de eerste kleuterschool tot en met de tweede klas.
 3. Gemeenschappelijke diensten zoals musea, sporthallen, bibliotheken, zwembaden, enz. zijn gesloten voor het publiek, maar het personeel blijft werken.
 • Frontlijnberoepen ontvangen burgers in onderhoud: lokale bemiddelaars, advocaten, OAGM, GAS-bemiddelaars, schoolbemiddelaars, sociale bemiddelaars, preventie van radicalisering verlenen hun diensten bij voorkeur telefonisch aan burgers, anders op afspraak. 
 • Beroepen aanwezig op straat: Vredestichters en straathoekwerkers blijven gewoon hun werk doen. Heropolis-toepassing om (meest kwetsbare) burgers in contact te brengen met gemeentelijke professionals 
 • Beroepen specifiek gericht op jongeren 
 1. Gemeenschappelijke groene ruimten, met inbegrip van speelplaatsen, openhouden voor het publiek.  
 2. Voor kampen en reizen tijdens de paasvakantie is het aan de gemeente/stad of de regering om te beslissen.
 3. De verantwoordelijken zullen de in dit verband uit te voeren taken bespreken (voorbereiding van het zomervakantieprogramma, opruimen, regelingen, enz.)

10/01/2022: OCAM: Handvaten voor verbinding: Preventie van polarisering en radicalisering na 20 maanden COVID-19-Crisis” 

Andere beroepen  

 1. Voor alle andere beroepen worden de werkzaamheden voortgezet met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen.
 2. Alle voor het publiek toegankelijke gebouwen moeten openblijven voor het publiek, op enkele uitzonderingen na.

De communicatie met de verschillende diensten moet zo vlot en duidelijk mogelijk verlopen. Ondanks de omstandigheden is de prioriteit de best mogelijke dienstverlening aan het publiek te garanderen en tegelijk het welzijn van het personeel te verzekeren. 

26/03/2020: carte blanche van het Netwerk van Openbare Diensten voor Bemiddeling bij Conflicten tussen Personen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Na de grote brug, de kleine bruggen van de bemiddeling…”. Uittreksel: “Voor de “fysieke” ontmoeting, vol menselijke en empathische uitwisselingen, zijn wij gedwongen online te gaan, per telefoon of virtueel. Ons breien en haken van relaties moest worden heroverwogen, opnieuw uitgevonden, vernieuwd of, soms, door noodgedwongen omstandigheden, opgeschort (…) Wij, bemiddelaars, blijven tot uw dienst om, altijd vertrouwelijk en zonder oordeel, deze moeilijkheden te verwelkomen. Uw woorden, uw zorgen, uw zakken met knopen of stenen zijn altijd welkom, in het besef dat de toekomst voor ons allen zich zal ontvouwen, bovendien in een toekomst die nooit meer dezelfde zal zijn als vroeger, waaraan ook wij ons zullen moeten aanpassen”.