Context

Categories

Imprimer cet article

Aantasting op personen omvat alle interpersoonlijke conflicten en geweld, diverse vormen van discriminatie en intimidatie, alsook mensenhandel.    

Activiteitenverslag FBPSU (2019): Bevorderen van samenleven = 

  • Het vergemakkelijken en herstellen van communicatie, in een alternatief kader, tussen mensen en groepen die (mogelijk) met elkaar in conflict zijn, met de nadruk op conflicten die gevolgen hebben voor de openbare ruimte   
  • De uitwisselingen tussen al dan niet in conflict zijnde bevolkingsgroepen te versterken, met het oog op een betere kennis van en wisselwerking tussen hen   
  • De burgers bewust maken van de gemeenschappelijke regels en waarden van het samenleven   
  • Verbetering van de identificatie, de behandeling en het geïntegreerd beheer van polariserende incidenten    
  • De positieve band herstellen tussen de persoon in (het proces van) ontbinding, de samenleving en zijn omgeving   
  • Het bewustzijn en de weerbaarheid van gezinnen en beroepskrachten ontwikkelen, zodat zij als beschermende factor in hun omgeving kunnen fungeren

2008: CBR artikel: Le vivre-ensemble, une catégorie de l’action publique ? Van de concurrentie van definities tot de vermenging van hulpmiddelen (operationalisering van “vivre-ensemble”.   

Wettelijk kader op lokaal niveau 

Europees Handvest van de rechten van de mens in de stad, mei 2000, Saint-Denis.   

2001: Bemiddeling kreeg een wettelijke wijding met de goedkeuring van de wet op gezinsbemiddeling in 2001. In 2005 integreert de wetgever bemiddeling in het Belgische gerechtelijk wetboek door een specifiek onderdeel “Bemiddeling” in te voeren en het dezelfde legitimiteit te verlenen als de gerechtelijke procedure en arbitrage. In 2018 blijft de wetgever alternatieve vormen van geschillenbeslechting aanmoedigen en geeft hij, wat bemiddeling betreft, een definitie en verbetert hij de bepalingen daarover.  

2005 Cyberpesten is op zich niet het voorwerp van een specifieke strafbepaling, maar afhankelijk van de omstandigheden kunnen twee bepalingen worden toegepast om cyberpesten een halt toe te roepen:   

  • Het recht op rust is bij wet beschermd en daarom is klassieke intimidatie (die niet online plaatsvindt) verboden bij artikel 442 bis van het wetboek van strafrecht. 
  • Artikel 145, §3bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie veroordeelt het onrechtmatig gebruik van een elektronisch communicatiemiddel.

Delhi Declaratie op Veiligheid van Vrouwen “Building Inclusive Cities and Communities”, Women in Cities International, november 2010, Delhi. 

21/07/2014: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de strijd tegen de mensenhandel. 

2015: Ontwerp van wet op de bemiddeling ter vervanging van de wet van 21 februari 2005 – standpunten van beroepsbeoefenaars op dit gebied. Door de Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars.   

In artikel 433quinquies van het Wetboek van Strafrecht (C.C.) wordt mensenhandel als volgt gedefinieerd  Elke vorm van werving, vervoer, overbrenging, huisvesting, daaropvolgende opneming van een persoon, met inbegrip van de uitwisseling of overdracht van de controle over deze persoon, teneinde 1° het plegen van de misdrijven bedoeld in de artikelen 379, 380, §1 en §4 en artikel 383bis, §1(seksuele uitbuiting) jegens deze persoon mogelijk te maken; 2° het plegen van het misdrijf bedoeld in artikel 433ter jegens deze persoon mogelijk te maken; 3° het tewerkstellen of laten tewerkstellen in omstandigheden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid; 4° het wegnemen of laten wegnemen van organen of weefsels bij de persoon in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen van organen en transplantatie; 5° het dwingen van de persoon tot het begaan van een misdrijf of overtreding tegen zijn of haar wil. Met uitzondering van het in punt 5 genoemde geval is het van geen belang of de in lid 1 bedoelde persoon met de voorgenomen of daadwerkelijke exploitatie heeft ingestemd.   

2020: Vrouwenrechtencode 2020, Deze code, die u wordt aangeboden door fem&L.A.W., bevat een geannoteerde index alsook verschillende rechtsinstrumenten, met commentaar, die werden geselecteerd wegens hun interessante vooruitgang op het gebied van vrouwenrechten of, omgekeerd, hun tekortkomingen die om een evolutie vragen. 

Financiering 

2015: gids voor financiering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van projecten voor gelijke kansen.