Discriminaties

Categories

Imprimer cet article

Juni 2021: Het Efus-project MATCH-SPORT: beoogt de bestrijding van racisme en discriminatie in de amateursport op lokaal niveau.  Samenvatting: Amateursport kan sociale verandering en inclusiviteit bij kinderen, jongeren en hun ouders bevorderen. Een sportclub is een goede plaats voor educatieve activiteiten voor jongeren […]. Geweldsproblemen, en meer bepaald discriminerend geweld, ontsieren echter de heilzame aspecten van amateursport en moeten worden aangepakt. 

 • Geslacht

2020: EFUS project IMPROVE (politie en discriminatie).  

2020: Vrouwenrechtencode 2020: Uitgevoerd door vzw fem&L.A.W. op 5/3/2020, 17-20u: Conferentie ter voorstelling van de code voor de rechten van de vrouw: “Gelijkheid van vrouwen en mannen in 2020”, Paleis der Academiën (Hertogstraat 1 – 1000 Brussel), georganiseerd door de vzw Fem&LAW,. Deze code bevat een geannoteerde index alsmede verschillende rechtsinstrumenten, met commentaar, die zijn geselecteerd vanwege hun interessante vooruitgang op het gebied van de rechten van de vrouw of, omgekeerd, hun gebreken die om een evolutie vragen. 

6/10/2019: internationale conferentie “De onmogelijke breuk: denken over de veiligheid van vrouwen en kinderen in de context van huiselijk geweld na een scheiding”. Voor de 40ste verjaardag van het collectief “Solidarité femmes”.   

2017: UNIA/Belgian Forum-publicatie: “Discriminatie bestrijden op lokaal niveau: van wettelijke bepalingen tot praktische tools” (praktijkbladen). (Selectie van praktijken voor de Europese collectie). Publicatie FR/NL. 

2016: publicatie: “Tijdsbeleid: een instrument om privé- en beroepsleven te combineren”. Onderzoeksverslag voor het project “Alter Égales” van het Ministerie voor Vrouwenrechten van de Federatie Wallonië-Brussel.   

2016: het netwerk Tempo Territorial organiseert het jaarlijkse symposium “Les Temporelles“: twee dagen van diepgaande uitwisselingen met de betrokken actoren over diverse thema’s (toegankelijkheid van openbare diensten, de “dienstbare” stad, het gebruik van digitale technologie, de relatie stad-platteland, enz.) Het thema van het jaar 2016 is “Gelijkheid van vrouwen en mannen“.   

19/01/2016: Plenaire vergadering van het Gewestelijk Overlegplatform partner- en intra-familiaal geweldNotulen (die onder meer de samenvatting van het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld (2015-2019) bevat).   

2016: De wedstrijd “Ma plume contre le racisme” bestaat erin aan de 5e middelbaar klassen  van de scholen van de Federatie Wallonië-Brussel een thema voor te stellen waarrond de leerlingen worden aangemoedigd de thema’s racisme, immigratie en identiteit te onderzoeken door middel van geschriften en kunst. Elk jaar geven wij de scholen een citaat van een auteur die zich heeft onderscheiden in de strijd tegen racisme, een korte biografie van de auteur en een beschrijving van zijn/haar strijd. Op basis van dit fragment worden de leerlingen uitgenodigd een schrijfsel van maximaal twee bladzijden te maken (artikel, lied, gedicht, essay, interview, slam…).  

2016: Bravvo, verzameling van goede praktijken van de stad Brussel op het gebied van discriminatie in het kader van de week tegen racisme (NOH-wijk).   

2016: CIRE’s kleine anti-vooroordelengids “vluchtelingen en vreemdelingen” (10 vooroordelen gedeconstrueerd).   

2015: Onderwijspakket 2015-2019: Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gender-gerelateerd geweld 2015-2019. 

 25/11/2015: actie van de Brusselse gewestelijke overheidsdienst: uitdelen van speldjes tegen geweld tegen vrouwen (witte lintjes).  

2015: project IMPULSE 2: Projectvoorstel over antidiscriminatie-IMPULSE 2: Het project zal vooral gericht zijn op het produceren en organiseren:  

 • Opleidingssessies voor politieambtenaren en plaatselijke ambtenaren die in direct contact met het publiek staan 
 • Concrete instrumenten, aanbevelingen en voorbeelden van goede praktijken op het gebied van acties en voorschriften tegen discriminatie en racisme, ten einde de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers te evalueren.  

2015: organisatie van een jaarlijkse Actieweek Tegen Racisme (SACR) van de Beweging tegen Racisme, Antisemitisme en Xenofobie (MRAX). Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. Presentatieweek 2016.   

2013: Verviers vzw “ensemble autrement” om homoseksualiteit, biseksualiteit, homofobie en genderidentiteit aan te pakken. Een centrum voor actie, hulp en een luisterend oor, ontmoetingen, informatie en opleiding voor alle mensen die direct of indirect te maken hebben met seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. 

07/03/2013: Briefing van het FRA (European union agency for fundamental rights,): “Haat- en vooroordelenmisdrijven in de EU”. 

 • Racisme 

Activiteitenverslag BFPVS (2016-2017): EFUS-partnerschap: publicatieJUST and SAFE CITIES FOR ALL : LOCAL ACTIONS TO PREVENT AND COMBAT RACISM AND ALL FORMS OF INTOLERANCE “: 

 • Oproep voor Belgische praktijken inzake de preventie van discriminatie en intolerantie open tot november 2016:    
 • Deelname aan de partnervergaderingen, op 3 maart in Wenen   
 • Rangschikking en selectie van goede praktijken uit België en transversale praktijken uit andere Europese landen   
 • Een samenvatting van één bladzijde van deze dossiers ter voorbereiding van de definitieve publicatie

Doelstellingen van het EFUS-project (Just and Safer Cities for all, 2015-2017): 

 • Versterking van de kennis van beleidsmakers en mensen uit de praktijk over maatregelen die op plaatselijk niveau worden genomen om racisme en onverdraagzaamheid tegen te gaan.   
 • Bewustmaking en mobilisatie van plaatselijke autoriteiten en verkozen ambtenaren. 
 • Het publiek bewuster maken van incidenten in verband met discriminatie en andere vormen van onverdraagzaamheid. 

2009: Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009: Vrouw is een man als een ander – Bravvo vzw, preventiedienst van de Stad Brussel. Het project concentreert zich op de plaats van de vrouw in de samenleving. Het brengt een dozijn meisjes tussen 14 en 17 jaar uit het Noord district samen. Het is voor hen vaak moeilijk om hun plaats in te nemen in een overwegend mannelijke omgeving en zij zijn vaak het slachtoffer van overlast (kleine beledigingen, macho-opmerkingen, kritiek en vooroordelen over hun uiterlijk, enz.) Tegenover deze discriminatie en rond het thema van de vrouwendiscriminatie wil het project aantonen dat jonge meisjes in staat zijn een verantwoord project op te zetten, door middel van ontmoetingen met vrouwen van verschillende achtergronden en deelname aan een evenement op Wereldvrouwendag.   

2009: Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie 2009 Vrouwen 55+, actoren van hun veiligheid – Garance vzw. Het project “Femmes 55+ actrices de leur sécurité” (Vrouwen 55+, actoren van hun eigen veiligheid) wil het subjectieve gevoel van onveiligheid verminderen en vrouwen 55+ instrumenten aanreiken om hun vertrouwen te versterken in hun vermogen om geweld te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan te beperken.   

Veiligheids-, Democratie- en Stedenmanifest (2010) Aanbeveling: Geweld van mannen tegen vrouwen moet overal als een strafbaar feit worden erkend. De inspanningen met het oog op een meer gestandaardiseerd Europees juridisch kader moeten worden opgevoerd. + De genderbenadering moet worden bevorderd voor alle beleidsmaatregelen inzake veiligheid in de steden, zonder dat dergelijke beleidsmaatregelen als specifiek en apart worden beschouwd of gecreëerd.