Niveau van participatie

Categories

Imprimer cet article

14/02/2022 : FR Podcast : Bemiddeling met Michèle Guillaume-Hofnung 

November 2021: Gids ATD Quart Monde “Van participatie voor iedereen een succes maken”. 

27/05/2021: Eerste Webinar gewijd aan de bevordering van de vrouwensport, gepresenteerd door de Minister van Sport Valérie Glatigny en het Algemeen Bestuur voor de Sport in het kader van de lancering van het “Plan Sport au féminin”.  

Dit webinar zal het woord geven aan verschillende actoren in het veld die de discussies op gang zullen brengen rond 3 ronde tafels:   

 • Deelname van vrouwen aan sport  
 • De aanwezigheid van vrouwen in besluitvormingsorganen en verantwoordelijke functies, alsmede in sportmanagement  
 • De plaats van vrouwensport in de media 

06/05/2021: Citizenlab Webinar: Burgerparticipatie voor klimaatverandering: hoe betrek je burgers?  

Participatie is een manier om burgers te betrekken bij de strijd tegen de opwarming van de aarde, om innovatieve ideeën te genereren en om het draagvlak voor genomen besluiten te vergroten.  

Dit webinar is gericht op Franstalig België, Christine Richard (Fondation Rurale de Wallonie) deelt de ervaring van vele Waalse gemeenten met het FRW-platform. Marie Suleau deelt WWF’s best practices voor klimaatprojecten en haar beste tips om jongeren meer te betrekken.  

 • Tips om met uw burgers een dialoog over klimaatkwesties aan te gaan en concrete projecten uit te werken  
 • Lessen trekken uit de praktijken van gemeenten in Franstalig België  
 • Tips om meer inwoners en jongeren te bereiken  

  

31/03/2021: CitizenLab, het platform voor burgerparticipatie, wordt open source  

Het in 2015 in Brussel opgerichte burgerparticipatieplatform CitizenLab stelt zijn code open voor open source om de mogelijkheden van zijn klantorganisaties te vergroten. Deze stap zal de participatie van de burgers versterken en de transparantie vergroten.  

03/2021: De Minister bevoegd voor Vrouwenrechten van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel, mevrouw Bénédicte Linard, kondigt de lancering aan van de nieuwe website Alter Egales, Participatieve Vergadering voor Vrouwenrechten.  

U vindt er de krachtlijnen en oriëntaties van de werkzaamheden die tussen 2021 en 2024 zullen worden uitgevoerd, alsook de werkzaamheden en aanbevelingen van Alter Egales uit de voorgaande jaren.  

03/2021: De ” Direction de l’Egalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles” presenteert de nieuwsbrief van maart 2021. Deze Nieuwsbrief brengt een groot aantal activiteiten rond 8 maart – de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw – in beeld.  

U vindt hier, zoals elke maand, het laatste nieuws over gelijkheid in de Federatie Wallonië-Brussel. 

2020: Honderd Belgische persoonlijkheden uit alle lagen van de bevolking hebben een carte blanche medeondertekend die gericht is aan de onderhandelaars van de toekomstige federale regering en waarin wordt gevraagd om de Burgerdienst in België op grote schaal te institutionaliseren. Want in Europa is België het stiefkind van de burgerdienst. Het Platform voor de Samenlevingsdienst, dat al tien jaar bestaat, heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld, maar met minder dan 500 jongeren per jaar bereikt het nog steeds maar een heel klein deel van de jongeren die bij de buren worden aangenomen. Dit ondanks het feit dat het zijn relevantie opnieuw heeft bewezen tijdens de coronavirus crisis en dat de Nederlandse Maatschappelijke Diensttijd, die amper twee jaar geleden het levenslicht zag, identiek gekopieerd werd van het Belgische model en gecoacht werd door het Platform, massaal gesteund wordt door de Nederlandse overheid en reeds 2.500 jongeren per jaar bereikt… Een steun en erkenning die de Maatschappelijke Diensttijd ook in België zou willen genieten. 

18/06/2020: gids voor online workshops ontwikkeld door CitizenLab: “Citizen Workshops: Hoe organiseer en modereer je online workshops?” 

2020: BeFUS-colloquium “25 jaar transversaliteit voor het gevoel van veiligheid”. Proces van collectieve intelligentie (partnerschap met Inventio / Particitiz). Voorstel voor een studiedag (Innovation Labs).   

2020: BeFUS-partnerschap met CitizenLab voor de ontwikkeling van een digitaal, collaboratief en burgerplatform. CitizenLab-gids “6 digitale overlegmethoden: een praktische gids om met e-democratie aan de slag te gaan”. Deze gids wil een overzicht geven van de meest gebruikte digitale raadplegingsmethoden, met de voor- en nadelen van elke aanpak en de implicaties van burgerparticipatie in de verschillende stadia van het politieke proces.   

2020 : SEFoP: Animatie-catalogus (FR) 

Het organiseren van activiteiten, opleidingen en de oprichting van bezinningsteams die iedereen, en in het bijzonder mensen uit de arbeidersklasse, in staat stellen een actief, kritisch, verantwoordelijk en solidair burgerschap te leiden door verantwoordelijkheid op te nemen in hun leefomgeving en in de samenleving.  

2019 : Sociale kunstmethoden voor bemiddeling.(FR) 

Opleiding voor 10 tot 15 personen op basis van spontane picturale co-creatie    

Deze workshop is opgebouwd rond de animatie van een “atelier-de-peinture-en-cercle”, gevolgd door een workshop van reflecties en commentaren onder leiding van de kunstenaar en vervolgens door een lezing-debat geïllustreerd door videoprojectie en diapresentatie.   

06/2018 : BruVoices – Eindrapport – Inwoners spreken over sociale cohesie in Brussel :  BruVoices. 

26/04/2018: EuroVip: Europees programma voor de integratie van vrijwilligers  

2018: Een Perifeira gesticulatie conferentie, wat is het? De conferentie met gebaren is een openbare toespraak in de vorm van een militante politieke show. Opgezet door een persoon of een groep op basis van hun ervaringen, is het een daad van volkseducatie, gebaseerd op de wens te delen wat we hebben begrepen, zoals we het hebben begrepen, waar we het hebben begrepen. 

16/03/2016: BRAVVO halve dag: bewustmaking van de vrijheid van meningsuiting.  

Op initiatief van de Raad van Bestuur zullen verschillende deskundigen het woord nemen om de juridische en sociologische grondslagen van de vrijheid van meningsuiting in onze samenleving te contextualiseren en in herinnering te brengen 

2013: project “Re-Planning the years 2014-2020: Actie 1.2.2 van het programma “Europa voor de burger”. RePlaY is een eenjarig project dat tot doel heeft de rol van ouderen en senioren in de actieve deelname aan het burgerlijke en democratische proces van de EU te versterken. Het brengt 11 organisaties uit heel Europa samen om de EU-samenwerking op het gebied van actief ouder worden en Europese burgerschapsprojecten te stimuleren.  Het zwaartepunt van de acties van het programma ligt op netwerkactiviteiten ter versterking van de samenwerking en de totstandbrenging van internationale partnerschappen. 

+ De participatieniveaus en de rollen die zij impliceren: zie blz. 13 van de gids. (Informeren, raadplegen, overleggen, coproduceren, beslissen).   

+ De praktijk van straatgesprekken of “straatdialogen” is voortgekomen uit de ervaring van Brazilië aan het eind van de jaren tachtig. Deze gesprekken hadden tot doel een pedagogie te ontwikkelen om rechtstreeks in de openbare ruimte naar de bevolking te luisteren en een culturele dialoog met de plaatselijke bevolking op gang te brengen, vooral met diegenen die met sociale uitsluiting te kampen hebben. De techniek is ontwikkeld in de jaren negentig en vooral in 2000 met de initiatieven van het Mondiaal Sociaal Forum in Porto Alegre, Brazilië (2005). Bij deze methode wordt geen gebruik gemaakt van een reeks standaardvragen, maar wordt ernaar gestreefd vragen te stellen in de vorm van informele gesprekken, waarbij bepaalde geselecteerde thema’s aan bod komen: Wat vindt u van de buurt? Heb je ideeën voor een beter leven daar? Wilt u betrokken raken en beter geïnformeerd worden? 

+ Wat zijn de belangrijkste fasen van een participatief project over onveiligheidsgevoelens? Van de structurering van een project in verschillende fasen tot de evaluatie ervan, via hulpmiddelen om de deelneming te bevorderen en praktijken die uit de laboratoria maar ook uit andere ervaringen zijn geput, en het belang van communicatie, vormt dit derde deel de kern van het handboek. Lokale diensten zijn van essentieel belang op lokaal niveau omdat zij ons in staat stellen te luisteren naar de problemen, zo dicht mogelijk bij de burger te staan en de autoriteiten zo snel mogelijk te sensibiliseren. Het bestaan van een buurtcomité of een collectief van bewoners is ook een faciliterend element om een participatief project op te zetten.   

+ Tien tips om politici, professionals en burgers te mobiliseren rond het gevoel van onveiligheid. Deze tips zijn gericht aan lokale, regionale en federale besluitvormings-, politieke en bestuursorganen, alsmede aan andere lokale actoren.   

2009: BeFUS-publicatie: “Samen actie ondernemen tegen onveiligheidsgevoelens” Praktische handleiding voor lokale actoren (2010) (BeFUS, VVSG, FRB) met namelijk: 

2009: “jeparticipe.be”, het kruispunt van lokaal burgerschap (Koning Boudewijnstichting): kruispuntsite om actieve lokale participatie aan te moedigen. 3 doelstellingen van de site: informeren/aanmoedigen/waarderen van burgerparticipatie-acties op lokaal niveau.   

2009: Europese week van de plaatselijke democratie van 12 tot 18 oktober 2009: jaarlijks Europees evenement rond acties ten behoeve van de bevolking, gelijktijdig georganiseerd door de plaatselijke overheden van de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Gezien de kwaliteit van het uitgevoerde partnerschap en de ongeveer 70 uitgevoerde projecten, heeft de Raad van Europa de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerde operatie tot een van de vier proefprojecten van de editie 2008 gemaakt. In 2009 is de campagne in Brussel opnieuw geselecteerd als een van de proefprojecten in de 47 landen van de Raad van Europa. En hoewel het er meer zijn dan in het verleden, zal Brussel de enige zijn die twee opeenvolgende jaren is geselecteerd. 3 doelstellingen:   

 • Bevordering van de deelname van de burgers aan het lokale politieke leven 
 • Bewustmaking in gemeenten 
 • Versterking van de Europese gedachte

Aanbeveling van het BeFUS-colloquium van 17/02/2009 over 15 jaar preventie- en veiligheidsbeleid: de samenwerking met de vrijwilligerssector is nu frequent en complementair. Niettemin moeten zij waar nodig worden versterkt en moeten de contacten voortdurend worden verbeterd in het belang van de bevolking. 

2009: Notitieboekje van het Citizen Capacitation Network, geschreven na afloop van de door BeFUS georganiseerde bijeenkomst in Charleroi op 9 november 2006, een dag georganiseerd om van gedachten te wisselen over mobilisatiepraktijken en om collectief middelen te vinden die aangepast zijn aan mobilisatie-“strategieën”. 

2007 : praktijk van de verkennende wandeling: “Laten we samen de buurt analyseren! De “wandelende diagnose” wordt ook wel “oriënterende wandeling” genoemd. Deze participatieve methode bestaat erin bewoners, technici en politici samen te brengen voor een wandeling in een wijk om de sterke en zwakke punten ervan te identificeren en zo samen prioriteiten vast te stellen om de wijk te verbeteren. + Sterke punten, uitdagingen en vereiste stappen voor de verkennende wandeling (voorbeeld van de verkennende wandelingen in Luik).   

“Verkenningswandeling in La Louvière, wijk Bois-du-Luc: hoe laten de inwoners van een wijk zich horen? “actie onder leiding van het OCMW. De kern van het werk: de animatie van een groep ouders uit de wijk, “Le Groupe des Papas et Mamans solidaires”, die getuigt van de belangstelling van de bewoners voor hun leefomgeving. Zij willen inderdaad de toestand van de wijk verbeteren en zich inzetten voor een participatief proces. De groep heeft haar eerste stappen gezet door een wandeldiagnose op te stellen met de hulp van Periferia, een vereniging die zich inzet voor burgerparticipatie. Deze ervaring is gebaseerd op een uitwisseling van kennis en goede praktijken van een collectief in Rijsel: “Paroles d’habitants”. Deze groep, die ervaring heeft met verkennende wandelingen, brengt zijn expertise mee en ondersteunt de groep Bois du Luc. Samenvatting van de wandeldiagnose (2008).   

Organisatie van verkennende wandelingen 

2007: 10 BeFUS-laboratoria voor onveiligheid (2007-2009, handleiding 2009), waaronder:   

“Brussel, Leopoldplein: Hoe beter samenleven rond een plein”, project van BRAVVO vzw. De doelstellingen van het project:   

 • Voltooiing van de diagnose van het gevoel van onveiligheid in de wijk, met de bewoners en de professionals. 
 • Start van een raadpleging met verschillende actoren (bewoners, instellingen, verenigingen) en moedig de gebruikers aan hun stem te laten horen. 
 • Het BRAVVO-team (Preventiedienst van de Stad Brussel) opleiden om discussiegroepen en burgerdebatten met partners te leiden. 
 • Samen met de partners een actieplan opstellen om de levenskwaliteit op het plein te verbeteren (herverdeling van de bestaande middelen en “participatieve” begroting).

Om dit te doen:   

 • Eind 2007: een discussiegroep, een stand op het plein informeert de bewoners over de lancering van een participatief project en spoort hen aan hun gegevens achter te laten. Een gezellige borrel sluit het evenement af. Op basis van de verzamelde informatie en de verzoeken van de inwoners werd een discussie- en actiegroep opgericht, bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers, verenigingen en enkele inwoners. 
 • De discussiegroep heeft een wandeldiagnose van het plein gemaakt. Eind 2008 leidden de verzamelde gegevens tot een informatie- en “vraag en antwoord”-sessie in aanwezigheid van verkozen ambtenaren. Een eerste bijeenkomst was gewijd aan het thema “reinheid” en de vredeshandhavers werden voorgesteld. 
 • Vervolgens evalueert de proefgroep het project opnieuw: de discussiegroep moet representatiever worden (door met name meer jongeren op te nemen) en meer betrokken worden bij de uitvoering van collectieve projecten in de wijk.  

2007: “Forum tussen lokale actoren“, uitwisselingsdag over het onveiligheidsgevoel georganiseerd door BeFUS in Sint-Gillis op 14 november 2007n met de ervaring van de “veiligheids”-bijeenkomsten van het Zuidstation in Brussel georganiseerd door de politie van de Zuidzone.  Uittreksel uit de toespraak van de commissaris van de zone Midi: “Sommige inwoners waren al gerustgesteld en zeiden duidelijk dat zij zich na de eerste ontmoeting veiliger voelden, alleen omdat zij begrepen dat de politie op de hoogte is van de problemen, dat zij probeert ze op te lossen en dat zij luistert. Zelfs als ze het gebied rond het Middagstation niet helemaal veilig kunnen maken.” 

 

2007: interventie “Houdt burgerparticipatie risico’s in? De risico’s van participatie werden door de vertegenwoordigers van de laboratoria besproken tijdens de BeFUS-studiedag “Plaatselijke overheden, verenigingen en burgers, samen optreden tegen het onveiligheidsgevoel”, georganiseerd door het BeFUS op 20 september 2007 in Gosselies: 

2007: Straatconversaties: “dingen aanvoelen”: de methodologie van “gesprekken” en “straatdialogen”. 

2006: Gids van de Koning Boudewijnstichting “Participatieve methoden, een handleiding voor de gebruiker”. Om het delen van praktische kennis te vergemakkelijken, hebben de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA), die beide actief zijn op het gebied van participatieve methoden, besloten om samen een publicatie uit te geven, die een praktisch handboek is voor diegenen die zich willen bezighouden met het gebruik van deze methoden. De oorspronkelijke Engelse editie is gepubliceerd in december 2003. Het succes van deze uitgave heeft de twee organisaties ertoe aangezet een herziene en uitgebreide uitgave te produceren en deze in het Frans en het Nederlands te vertalen. Het centrale deel bevat nu een gedetailleerd overzicht van 13 participatiemethoden. Naast de 10 methoden in de oorspronkelijke versie, hebben zij ervoor gekozen om Deliberative Polling®, 21st Century Town Meeting© en het Technologiefestival toe te voegen. Deze praktische gids bevat ook een inleiding met algemene richtsnoeren over het gebruik van participatieve methoden en een kort overzicht van 40 andere methoden en technieken. De drie nieuwe informatiebladen werden respectievelijk verstrekt door Janice Elliott van het Public Policy Forum (Canada), Carolyn J. Lukensmeyer van Global Voices – AmericaSpeaks (Verenigde Staten) en Sara Heesterbeek van het Rathenau Instituut (Nederland). 

2006: Tussenkomst van V. KETELAER in het Centre d’Etudes de la Police asbl, Jurbise, 2006 “Burgerparticipatie en openbare veiligheid”, eind 2005 georganiseerd door de vzw CEP, die aanleiding heeft gegeven tot de publicatie: “Les enjeux de la participation citoyenne” (democratisch, financieel, electoraal). uitgegeven door Politeia, 2006.   

+ “La participation citoyenne à la sécurité publique“, studiedag in Hornu, 29 sept. 2005, interventie van Véronique Ketelaer. 

+ Diversiteit van de plaatselijke participatie-initiatieven: Charleroi, Antwerpen, Verviers, Brussel-Stad, Luik en de Brusselse gemeenten die in aanmerking komen voor wijkcontracten, veiligheids- en preventiecontracten en/of grote stadsprogramma’s zijn enkele van de plaatsen die interessante en vrij regelmatige instrumenten voor burgerparticipatie hebben opgezet. Zij nemen de vorm aan van bewonersvergaderingen (goed aangewezen of op ruime uitnodiging) per wijk; maandelijkse rondleidingen van de burgemeester in de wijken; informatienetwerken van winkeliers; aanwijzing van contactpersonen in de wijken die verantwoordelijk zijn voor het signaleren van problemen en het melden daarvan aan de autoriteiten; plaatselijke commissies voor geïntegreerde ontwikkeling waarvan de vertegenwoordigers van bewoners, winkeliers en wijkverenigingen worden gekozen; enz. Deze initiatieven worden genomen door hetzij een gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met problemen op het gebied van veiligheid, onreinheid of andere soortgelijke overlast (b.v. : contract voor veiligheid en preventie, programma voor grote steden), hetzij de dienst die belast is met de ontwikkeling van het investeringsprogramma in de wijk (stadsplanning, programma’s voor grote steden), hetzij de plaatselijke politie, hetzij verenigingen van bewoners of winkeliers die voldoende georganiseerd zijn om het gemeentebestuur te interpelleren en uit te nodigen zijn mening te geven over de toestand van een wijk en de gemeentelijke projecten die daar worden ontwikkeld.   

+ Beoordeling van de sterke en zwakke punten van het lokale niveau voor het uitvoeren van participatieprojecten.   

+ Aanbevelingen: gebaseerd op praktijkervaringen in sommige BeFUS-steden en -gemeenten (bv. Brussel-Stad, Charleroi, Sint-Gillis, Antwerpen, Luik). 

 • Er bestaat geen uniek model om de participatie van de bewoners te organiseren, maar een flexibel en aangepast “instrument” (dat beantwoordt aan de typologie van de wijk, aan de betrokken bevolkingsgroepen) is essentieel 
 • Deelname kan niet geïmproviseerd worden. De te voorziene organisatie is soms vrij zwaar, het is noodzakelijk te kunnen zorgen voor een follow-up van de projecten (agenda, feedback over de follow-up van de stappen, …). De gevolgen van een slechte vergadering kunnen zeer schadelijk zijn voor het vertrouwen dat de inwoners hebben in hun plaatselijke instellingen 
 • Het blijft een uitdaging om het publiek voor te bereiden op “deelname”. Opleiden, stimuleren van degenen die “verlegen” zijn of minder zijn toegerust om te worden gehoord, populariseren van de woorden en opvoedkundig zijn, iedereen die er klaar voor is om mee te doen de kans geven om te worden gehoord, is niet gemakkelijk. 
 • Het streven naar een globale aanpak van de “levenskwaliteit in de wijk” en het vermijden van het afsluiten van het debat rond al te specifieke onderwerpen is een discussiekader dat de participatie van de bewoners bevordert.

2006: Onderzoeksactie in opdracht van het Ministerie van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Stedenbeleid en Gelijke Kansen, uitgevoerd door Véronique CLETTE, Amélie DAEMS, Andy VANDEVYVERE van het Centrum voor Stadsonderzoek (Université Libre de Bruxelles) in 2005-2006: “Uitwerking van een methodologie voor de uitvoering en opvolging van verkennende wandelingen in 6 Belgische steden”. + Eindverslag (december 2006) 

2006: Citizen Empowerment Netwerk Notitieboek “Een wederzijdse erkenning van elkaars deskundigheid: de wandeldiagnose van inwoners aan het woord”. + Website van het Citizen Empowerment Netwerk.