Workshops over sociale polarisatie

Categories

In 2021 organiseert BeFUS vzw een reeks online workshops over thema’s die met sociale polarisatie verband houden. Op basis van de opleidingscyclus die BeFUS in 2019 heeft ondernomen (“Polarisatie en dynamiek van het denken ” wij><zij “, in samenwerking met Inside Polarisation en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en FOD Binnenlandse Zaken), willen wij onze leden samenbrengen rond 4 hoofdthema’s:

 • 23/3/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: inleiding, begrippen en transversaal werken”, voor het ontwikkelen van een methodologie om tot transversale integrale aanpak van concrete problemen te komen (aan de hand van een co-creatief proces gebaseerd op gezamenlijke analyse van concrete praktijkvoorbeelden)
 • 1/4/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: opsluiting met COVID-19 en haatzaaien”
 • 6/5/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie en nabijheidsrelatie tussen politie en burgers”
 • 17/6/2021 van 9 tot 11u : “Polarisatie: conclusies en uitdagingen voor professionals”

Inschrijvingen

Online (stay tuned)

“Security, Democracy & Cities” : Internationaal Colloquium van EFUS, Nice

Categories

Uniek op zijn gebied, is dit evenement gericht op alle actoren van stedelijke veiligheid: gekozen, lokale professionelen, staatsbesturen, magistraten, veiligheidsagenten, maatschappelijke werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de private sector en van de maatschappelijke actoren.

Dit internationaal colloquium “Coproducing urban security policies” wordt georganiseerd door het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, in partnerschap met de Stad van Nice (Frankrijk).
Meer info

International conference “Security, Democracy and Cities” 2017, Barcelone


From 15 to 17 November 2017, Efus, the city of Barcelona and the Government of Catalonia hosted the sixth international conference “Security, Democracy and Cities” dedicated to the coproduction of security policies in Barcelona.

We invite you to come back on the highlights of these three days. You will find in this newsletter from EFUS the links to reports of all the sessions as well as the photos. Whether or not you participated in the conference, you can share your points of view and continue the debate on Efus Network.

The Manifesto: the political result of the conference

The sixth Efus International Conference brought together more than 800 people, including representatives from 130 local and regional authorities and 47 countries from five continents. Dedicated to the coproduction of local security policies, it brought together local elected officials, representatives of the Police and Justice, community workers, researchers, academics, security professionals and representatives of the civil society, including some fifty young Europeans. Together, they developed the new manifesto “Security, Democracy and Cities” of Efus which was adopted during the last plenary session. Read the Manifesto.

A look back on the debates

Sharing and exchanges were at the heart of the conference. Four plenary sessions, 16 workshops, 17 field visits and 30 zoom sessions punctuated the event. Find all the workshops and their report online.

If you took part in the conference, please take a minute to answer this short survey. The results will allow us to improve our next events.

Discover all the photos and do not forget to share your own on Efus Network !

Organized by

Under the high patronage of

With the following partners and sponsors :

Meer informatie

“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van het BeFUS vzw

Categories

Dit jaar viert het BeFUS vzw  haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar vormt een unieke gelegenheid om de praktijkervaring en de perspectieven van de betrokken actoren met elkaar te delen. De verzamelde expertise zal het mogelijk maken om duurzame lokale strategieën te ontwikkelen in combinatie met een aantal concrete beleidssuggesties.

Vandaag, om te kunnen reageren op de gevolgen van de pandemie, staan de lokale overheden meer dan ooit voor een heel aantal uitdagingen. Als gevolg van de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid heeft gevolgen voor de sociale cohesie, die de basis vormt voor veiligheid en een gevoel van zekerheid.

Daarom wenst het BeFUS vzw de expertise rond deze onderwerpen te versterken en stappen te zetten naar een geïntegreerd en holistisch beleid dat de verschillende bestuursniveaus met elkaar in contact brengt.

Om onze ambitie om op een multisectorale en interdisciplinaire manier te werken waar te maken, is uw aanwezigheid op die kennisuitwisseling onontbeerlijk zodat de aangereikte beleidssuggesties afgestemd zijn op de noden van lokale actoren.

Ook nodigen wij u uit uw medewerkers en partners aan te spreken en mee uit te nodigen. Enkel door lokale samenwerking en transversaliteit is een geïntegreerde aanpak over de bestuursniveaus heen mogelijk, zodat de visie van ’veiligheid als gemeenschappelijk goed’ een duurzame realiteit kan worden.

Daarom vragen wij u alvast het inschrijvingsformulier in te vullen om deel te kunnen nemen aan de nationale webinar over “25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen” die op 21 januari 2021 van 9u30 tot 11u30 plaats zal vinden.

Programma van het 25-jarig jubileum van BeFUS vzw

Met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

 • 8u30 : Technische onthaal
 • 9u : Verwelkoming door het BeFUS-team en Particitiz/Inventio, moderators van de webinar
 • 9u05 : State of the art van BeFUS vzw : 25 jaar van transversale aanpak over het veiligheidsgevoel, door Dorah ILUNGA, Voorzitster van het BeFUS vzw en Schepen van Sint Joost ten Node, met EFUS
 • 9u25 : Innovation labs : interactieve workshops
 • 10u50 : Synthese van de workshops in plenaire sessie en aanbevelingen
 • 11u20 : Vooruitzichten van BeFUS en EFUS : Internationale Conferencie 25-27 mei 2021
 • 11u30 : Slot

Thema’s van de Innovation labs

 • Integrale beheersmethodologie en crisisbeheer
 • Sociale inclusie van personen met multiproblematieken
 • Polarisatie : “zij >< wij” denken
 • Overlast
 • Rehabilitatie van daders 18-25 jarig

Doelstellingen binnen de innovatielaboratoria

Het doel van de workshops is om het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties te benadrukken. Daarom zullen de workshops dankzij collectieve intelligentieprocessen geanimeerd, met de volgende doelstellingen:

 • Mobilisatie: om u een mobiliserend moment van uitwisseling tussen de leden van BeFUS vzw aan te bieden
 • Netwerk: om u te laten kennismaken met leden van het BeFUS asbl netwerk die u niet of niet goed kent.
 • Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal het doel zijn om participatieve ruimtes te openen om zich uit te spreken over de thema’s die aan bod komen.
 • Dynamisering: We willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

Huidige lokale uitdagingen, pijnpunten en geopende vragen

 • 1/ Wie/welke pilo(o)t(en) en met wie ?
  • Wie neemt het voortouw bij het opzetten van dergelijke multidisciplinaire samenwerking ? Lokale overheid? Gezondheidszorg? Veldwerkers? Justitie ?
  • Moet de transversale aanpak van bovenaf of van onderaf worden aangemoedigd?
  • Kan de gezamenlijke aanpak worden opgelegd? Op welk niveau?
 • 2/ Welke aanpassingen van het wettelijk kader?
  • Is er behoefte aan een kader of een overeenkomst? Kan het kader op een pragmatische en casusgeoriënteerde manier worden ingevuld?
  • Is er behoefte aan advies over de aanpassing van het bestaande wettelijke kader? Rekening houdend met het feit dat een kader nooit een wondermiddel is, aangezien de toepassing ervan afhankelijk blijft van bepaalde mensen op bepaalde plaatsen.
 • 3/ Hoe kan men dit implementeren, evalueren en communiceren ? : De omvang en de kwaliteit van het netwerk spelen een zeer belangrijke rol, de verbindingen zijn interpersoonlijk, met hun eigen overtuigingen en visies. Hoe ontwikkelen lokale overheden dan een uniform en samenhangend netwerk?

We verheugen ons er alvast op om uw opmerkingen, uw lokale strategie, en/of uw eigen expertise of bijdrage over deze boeiende onderwerpen binnen ons online samenwerkingsplatform te lezen.

Voor meer informatie over onze vereniging en over ons 25 jaar promotie van lokale preventie en veiligheid.

Het beheerscomite van het BeFUS vzw samengesteld door vertegenwoordigers van Anderlecht, Bergen, Brussel, Hoei, Luik, Mechelen, Moeskroen, Sint Gillis, Sint Jans Molenbeek, Sint Joost ten Node en Vilvoorde

 Belgian Forum for Urban Security ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2020 verenigt het BeFUS 65 Belgische steden en gemeenten. Het BeFUS maakt deel uit van het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden dit Forum telt 250 steden als lid. Volgens ons staat een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, dat op een evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving, centraal.

Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus, maar ook een lokale handhaving met een sterke transversale aanpak tussen de gemeentelijke diensten, de politiezone en justitie.

Nationale aanprijzen van lokale openbare bemiddelingsdiensten

Categories

Gezien de voortdurende ontwikkeling van verschillende openbare bemiddelingsdiensten op lokaal niveau en de bereidheid van lokale overheden om bemiddeling te bevorderen als een specifieke vorm van sociale regulering en preventieve en curatieve conflictbeheersing, wilden de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Binnenlandse Zaken en BeFUS vzw een gemeenschappelijk geïntegreerd project opstarten met als doel de sociale banden te herstellen, conflicten af te wenden van de rechtbanken en het veiligheidsgevoel bij de bevolking te verbeteren.

Na het succes van onze workshop op 15 oktober tijdens de Internationale Bemiddelingsweek, georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, wouden wij dit initiatief herhalen en nodigden we u daarom uit om deel te nemen aan onze webinar voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten, die plaatsvond op dinsdag 8 december 2020 van 10 tot 12 uur. Ons project om de nadruk te leggen op bemiddeling op lokaal niveau zal worden geïllustreerd aan de hand van de getuigenissen van verkozen vertegenwoordigers, partners en lokale professionals. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort terug te zien !

SAVE THE DATE voor oktober 2021 in het kader van de Internationale Week van bemiddeling 2021 en aarzel niet u hierin te schrijven om de interactieve nationale cartografie van de lokale openbare bemiddelingsdiensten te raadplegen, aan uw partners en collega’s te verspreiden en eraan bij te dragen.

 • Om dit webinar terug te kijken :
 • Powerpoint van het webinar
 • Getuigenissen van partners van de lokale bemiddelingsdiensten
  • Alexander VANDERSMISSEN :
  • Jean-Baptiste STEFFEN :
  • Wim PHLIX :

Contactpersonen

Internationale Bemiddelingsweek 2020 : “Lokale bemiddelingsdiensten in de kijker”

Ons project in enkele woorden

Bemiddeling door lokale openbare diensten is een doeltreffende manier om verschillende soorten problemen aan te pakken die betrekking hebben tot het gemeenschapsleven. Zo kunnen bemiddelingsdiensten tussenkomen in burenruzies (geluidsoverlast, gebrek aan onderhoud, afval, enz.)

Om de “bemiddelingscultuur” binnen de Belgische gemeenten te bevorderen en om de toegang van de burgers tot de publieke bemiddelingsdiensten te verbeteren hebben de Programmering van de openbare dienst voor maatschappelijke integratie, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Directie Integrale Lokale Veiligheid) en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw, hun krachten gebundeld en een nationaal sensibiliseringsproject gelanceerd.

Onze acties in 2020

Contactpersonen

“Security, Democracy & Cities” : Internationaal Colloquium van EFUS, Nice

Categories

Uniek op zijn gebied, is dit evenement gericht op alle actoren van stedelijke veiligheid: gekozen, lokale professionelen, staatsbesturen, magistraten, veiligheidsagenten, maatschappelijke werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de private sector en van de maatschappelijke actoren.

Dit internationaal colloquium “Coproducing urban security policies” wordt georganiseerd door het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden, in partnerschap met de Stad van Nice (Frankrijk).
Meer info

International conference “Security, Democracy and Cities” 2017, Barcelone


From 15 to 17 November 2017, Efus, the city of Barcelona and the Government of Catalonia hosted the sixth international conference “Security, Democracy and Cities” dedicated to the coproduction of security policies in Barcelona.

We invite you to come back on the highlights of these three days. You will find in this newsletter from EFUS the links to reports of all the sessions as well as the photos. Whether or not you participated in the conference, you can share your points of view and continue the debate on Efus Network.

The Manifesto: the political result of the conference

The sixth Efus International Conference brought together more than 800 people, including representatives from 130 local and regional authorities and 47 countries from five continents. Dedicated to the coproduction of local security policies, it brought together local elected officials, representatives of the Police and Justice, community workers, researchers, academics, security professionals and representatives of the civil society, including some fifty young Europeans. Together, they developed the new manifesto “Security, Democracy and Cities” of Efus which was adopted during the last plenary session. Read the Manifesto.

A look back on the debates

Sharing and exchanges were at the heart of the conference. Four plenary sessions, 16 workshops, 17 field visits and 30 zoom sessions punctuated the event. Find all the workshops and their report online.

If you took part in the conference, please take a minute to answer this short survey. The results will allow us to improve our next events.

Discover all the photos and do not forget to share your own on Efus Network !

Organized by

Under the high patronage of

With the following partners and sponsors :

Meer informatie

“25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen”, Nationaal colloquium van BeFUS vzw

Categories

Dit jaar viert BeFUS vzw [1] haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande webinar vormt een unieke gelegenheid om de praktijkervaring en de perspectieven van de betrokken actoren met elkaar te delen. De verzamelde expertise zal het mogelijk maken om duurzame lokale strategieën te ontwikkelen in combinatie met een aantal concrete beleidssuggesties.

Vandaag, om te kunnen reageren op de gevolgen van de pandemie, staan de lokale overheden meer dan ooit voor een heel aantal uitdagingen. Als gevolg van de bevolkingsgroei staat de samenleving onder druk en de groeiende economische ongelijkheid heeft gevolgen voor de sociale cohesie, die de basis vormt voor veiligheid en een gevoel van zekerheid.

Daarom wenst BeFUS vzw de expertise rond deze onderwerpen te versterken en stappen te zetten naar een geïntegreerd en holistisch beleid dat de verschillende bestuursniveaus met elkaar in contact brengt.

Om onze ambitie om op een multisectorale en interdisciplinaire manier te werken waar te maken, is uw aanwezigheid op die kennisuitwisseling onontbeerlijk zodat de aangereikte beleidssuggesties afgestemd zijn op de noden van lokale actoren.

Ook nodigen wij u uit uw medewerkers en partners aan te spreken en mee uit te nodigen. Enkel door lokale samenwerking en transversaliteit is een geïntegreerde aanpak over de bestuursniveaus heen mogelijk, zodat de visie van ’veiligheid als gemeenschappelijk goed’ een duurzame realiteit kan worden.

Daarom vragen wij u alvast het inschrijvingsformulier in te vullen om deel te kunnen nemen aan de nationale webinar over “25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen” die op 21 januari 2021 van 9u30 tot 11u30 plaats zal vinden.

Programma van het 25-jarig jubileum van BeFUS vzw

Met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

 • 8u30 : Technische onthaal
 • 9u : Verwelkoming door het BeFUS-team en Particitiz/Inventio, moderators van de webinar
 • 9u05 : State of the art van BeFUS vzw : 25 jaar van transversale aanpak over het veiligheidsgevoel, door Dorah ILUNGA, Voorzitster van BeFUS vzw en Schepen van Sint Joost ten Node
 • 9u25 : Innovation labs : interactieve workshops
 • 10u50 : Synthese van de workshops in plenaire sessie en aanbevelingen
 • 11u20 : Vooruitzichten van BeFUS en EFUS : Internationale Conferencie 25-27 mei 2021, door Elizabeth JOHNSTON, Executive Officer EFUS
 • 11u30 : Slot

Thema’s van de Innovation labs

 • Integrale beheersmethodologie en crisisbeheer
 • Sociale inclusie van personen met multiproblematieken
 • Polarisatie : “zij >< wij” denken
 • Overlast
 • Rehabilitatie van daders 18-25 jarig

Doelstellingen binnen de innovatielaboratoria

Het doel van de workshops is om het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties te benadrukken. Daarom zullen de workshops dankzij collectieve intelligentieprocessen geanimeerd, met de volgende doelstellingen:

 • Mobilisatie: om u een mobiliserend moment van uitwisseling tussen de leden van BeFUS vzw aan te bieden
 • Netwerk: om u te laten kennismaken met leden van het BeFUS asbl netwerk die u niet of niet goed kent.
 • Participatie: naast een uitwisseling van praktijken zal het doel zijn om participatieve ruimtes te openen om zich uit te spreken over de thema’s die aan bod komen.
 • Dynamisering: We willen ook ons nieuwe samenwerkingsplatform dynamischer maken door uitwisselingen en discussies te genereren die relevant zijn voor onze leden.

Huidige lokale uitdagingen, pijnpunten en geopende vragen

 • 1/ Wie/welke pilo(o)t(en) en met wie ?
  • Wie neemt het voortouw bij het opzetten van dergelijke multidisciplinaire samenwerking ? Lokale overheid? Gezondheidszorg? Veldwerkers? Justitie ?
  • Moet de transversale aanpak van bovenaf of van onderaf worden aangemoedigd?
  • Kan de gezamenlijke aanpak worden opgelegd? Op welk niveau?
 • 2/ Welke aanpassingen van het wettelijk kader?
  • Is er behoefte aan een kader of een overeenkomst? Kan het kader op een pragmatische en casusgeoriënteerde manier worden ingevuld?
  • Is er behoefte aan advies over de aanpassing van het bestaande wettelijke kader? Rekening houdend met het feit dat een kader nooit een wondermiddel is, aangezien de toepassing ervan afhankelijk blijft van bepaalde mensen op bepaalde plaatsen.
 • 3/ Hoe kan men dit implementeren, evalueren en communiceren ? : De omvang en de kwaliteit van het netwerk spelen een zeer belangrijke rol, de verbindingen zijn interpersoonlijk, met hun eigen overtuigingen en visies. Hoe ontwikkelen lokale overheden dan een uniform en samenhangend netwerk?

We verheugen ons er alvast op om uw opmerkingen, uw lokale strategie, en/of uw eigen expertise of bijdrage over deze boeiende onderwerpen binnen ons online samenwerkingsplatform te lezen.

Voor meer informatie over onze vereniging en over ons 25 jaar promotie van lokale preventie en veiligheid.

Het beheerscomite van BeFUS vzw samengesteld door vertegenwoordigers van Anderlecht, Bergen, Brussel, Hoei, Luik, Mechelen, Moeskroen, Sint Gillis, Sint Jans Molenbeek, Sint Joost ten Node en Vilvoorde

[1] BeFUS (Belgian Forum for Urban Security) maakt deel uit van het EFUS (Europees Forum voor Veiligheid in de Steden) dit 250 Europese steden als lid telt. BeFUS ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2021 verenigt BeFUS vzw 100 Belgische steden en gemeenten. Volgens ons staat een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, dat op een evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving, centraal.

Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus, maar ook een lokale handhaving met een sterke transversale aanpak tussen de gemeentelijke diensten, de politiezone en justitie.